Търгово предложение на „Плевен-Булгартабак“ АД

След успешното търгово предлагане през ноември 2012г. стартира предложението за изкупуване на всичи акции нa останалите акционери на „Плевен-Булгартабак АД“ от „Булгартабак Холдинг“ АД. Цената на акция е 29.31 лв. „София Интернешънъл Секюритиз“ АД беше упълномощеният инвестиционен посредник, който осъществи предложението за изкупуване. В следствие на това, „Плевен-Булгартабак“ вече е 100% притежавано от „Булгартабак Холдинг“ АД и е отписано от БФБ-София.