Оповестяване за 2022 на ИП София Интернешънъл Секюритиз АД

С оглед на политиката ни на прозрачност и в съответствие с регулаторните разпоредби, ИП София Интернешънъл Секюритиз АД прави следните оповестявания за 2022г:

 

1. Одитиран годишен финансов отчет за 2022г. – файлът е тук 

2. Оповестявания за 2022 г. съгласно изискванията на Регламент 2019/2033 и Закона за пазарите на финансови инструменти – файлът е тук

3. Приложение VI Форми за оповестяване на собствен капитал по чл. 49 от Регламент (ЕС) 2019 -2033 2022г. – файлът е тук

4. Политика за възнагражденията и стимулите – файлът е тук

5. Политика за вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма – файлът е тук

6. Политика за борба с подкупите и корупцията – файлът е тук

7. Правила за управление на риска – файлът е тук 

8. Политика за ангажираност – файлът е тук