Оповестявания съгласно чл. 67, ал. 1 от Наредба 50 във връзка с Част осма от Регламент 575/2013 30.03.2021г.

Оповестявания съгласно чл. 67, ал. 1 Наредба 50 за капиталовата адекватност на инвестиционните посредници във връзка с Част осма от Регламент 575/2013 тук