Акции на „ФАР“ АД обявени за продажба

„УниКредит Булбанк“ АД обявява продажба по реда на Закона за особените залози заложени в полза на банката 212 500 броя обикновени, поименни, с право на глас, безналични акции от капитала на „ФАР“ АД (ЕИК 102225858) срещу плащане на цена не по-малко от 4,90 лева на акция. Акциите се продават в съвкупност чрез инвестиционния посредник “СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД.

За контакти и подаване на оферти:

тел. +359 2 937 98 65 

videv@sis.bg – Атанас Видев.