КФН потвърди проспект за публично предлагане на ценни книжа от увеличението на капитала на ФАР АД.

С Решение № 1248 – E от 28.11.2019 г. КФН потвърди проспект за публично предлагане на ценни книжа от увеличението на капитала на ФАР АД.

На основание чл. 84 ЗППЦК Съветът на Директорите на дружеството, във връзка със значителния брай празнични дни в рамките на срока за прехвърляне на права по увеличението на капитала, взе решение за удължаване на срока на публичното предлагане на ценни книжа във връзка с увеличението на капитала. Крайният срок за прехвърляне на правата се определя на 30 дни в съответствие с чл. 112б алинея 4 от ЗППЦК. Крайният срок за записване на акции и заплащане на цената се запазва 15 работни дни от крайната дата за прехвърляне на правата в съответствие с чл. 84, алинея 1, тоест крайната дата за прехвърляне на правата се променя от 27.12.2019 г. на 09.01.2020 г., а крайният срок за записване на акции и заплащане на цената се променя от 21.01.2020 г. на 30.01.2020 г.

Предвид взетото решение промените са отразени в проспекта, потвърден от КФН с Решение № 1248 – E от 28.11.2019 г., като засягат предвидения график на публично предлагане, както и очаквани дати на регистрация на увеличението на капитала в търговския регистър, регистриране на новите акции в Централен депозитар АД и начало на търговия на новите акции на фондовата борса.

Останалите условия на публично предлагане на ценни книжа от увеличението на капитала на ФАР АД, предвидени в проспекта, потвърден от КФН с Решение № 1248 – E от 28.11.2019 г., както и в съобщението по чл. 92а ЗППЦК, не се променят. Удължаването на срока е обявено, където се изисква по закон, в КФН, на интернет страниците на инвестиционния посредник и емитента и медията чл. 92а, ал. 2 ЗППЦК.