Стартира първично публично предлагане на акции на “Софарма Имоти” АДСИЦ

“София Интернешънъл Секюритиз” АД стартира процедура по публично предлагане на 850 000 бр. акции от увеличението на капитала на „Софарма имоти” АДСИЦ. Проспектът е потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 677-Е от 09.07.2018 г.

Основният акционерен капитал на „Софарма Имоти“ АДСИЦ се увеличава от 20 103 965 лева, разпределен в 20 103 965 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от по 1 лев, до 20 953 965 лв., чрез издаване на нови 850 000 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 6.50 лева за акция. Съотношението между издаваните права и една нова акция е 23.652/1.

Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой, който е равен на притежаваните и/или придобитите от него права, разделен на 23.652 (всеки двадесет и три цяло шестстотин петдесет и две хилядни права дават възможност за записване на една нова акция, като при получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число). Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 425 000 бр. нови акции.

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1от ЗППЦК.

Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник София Интернешънъл Секюритиз. Можете да се свържете с нас в централния ни офис в гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4, или на телефони: +359 2 988 63 40 или +359 2 937 98 65. Можете също да изпратите имейл до Галина Зайцева, обслужваща увеличението на капитала, на имейл адрес zaytseva@sis.bg.

Заявките за записване на акции се подават до упълномощения инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч., или в съответното работно време всеки инвестиционен посредник, ако е различно от посоченото, но не по късно от 17.00 часа на последния ден от срока на подписката, при спазване на нормативните изисквания.

  • Заявление–образец може да бъде изтеглено от приложения линк ТУК. 
  • Справка с данни за приетите заявления от инвестиционните посредници се подава при ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД  в .XLS формат в края на всеки работен ден на следните имейли: spasova@sis.bg, zaytseva@sis.bg. Всеки клиент на ИП се попълва на отделен ред в справката с цел улесняване на процеса на блокиране на правата. Линк към формата на справката може да намерите ТУК.
  • До 17:00 ч. в последния работен ден от срока за прехвърляне и блокиране на правата (15.08.2018 г.) справката за приетите заявления се подава в обобщен вид (всички приети заявления от ИП) в .XLS формат, както и същата надлежно подписана от лицата по чл. 39, ал. 1 и 2 от Наредба 38 на КФН и сканирана на следните имейли: spasova@sis.bg, zaytseva@sis.bg.

Прочети официалното съобщение

  Регистрационен документ     Резюме на проспекта     Документ за предлаганите ЦК  

Към датата на публикуване на настоящото съобщение Проспектът за първично публично предлагане на акции на „Софарма имоти” АДСИЦ е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси:

  • в офиса на „Софарма имоти” АДСИЦ – гр. София, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, ет. 20, тел.: + 359 889 775 955, лице за контакт: Иванка Панова, всеки работен ден от 9:00 до 17.00 часа;
  • в офиса на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД – гр. София, ул. „Георги С. Раковски” № 140, ет. 4, тел.: +359 2 988 63 40, лице за контакт: Галина Зайцева, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

Проспектът и допълнителна публична информация за „Софарма имоти” АДСИЦ могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg), както и тук на интернет страницата ни (www.sis.bg).

Графикът на предлагането е както следва:

Дата за публикуване на съобщението за предлагането 13.07.2018
Начало на търговията с права на „БФБ-София“ АД и на записването на новите акции 31.07.2018
Последен ден за търговията с права на „БФБ-София“ АД 13.08.2018
Изтичане на периода за прехвърлянето на правата 15.08.2018
Служебен аукцион на „БФБ-София“ АД за продажбата на неупражнените права 22.08.2018
Крайна дата за записване на акции 07.09.2018

 

Официалното съобщение на БФБ – София можете да намерите ТУК