КФН проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Порт флот – Бургас“

С Решение № 930-ПД от 06.08.2019 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер на 10 000 000  ( десет милиона) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1, 00 лев всяка една и ISIN код BG1100005195, издадени от „Порт флот – Бургас“ АД, гр. Бургас и представляващи регистрирания капитал на дружеството.

 

Решение № 930-ПД от 06.08.2019 г. на Комисията за финансов надзор

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар

Резюме

Документ за предлаганите ценни книжа