ТЕЦ „Бобов Дол“ успешно издаде емисия корпоративни облигации

През април 2012г. „София Интернешънъл Секюритиз“ АД структурира и извърши частно пласиране на емисия корпоративни облицации на ТЕЦ „Бобов дол“ в размер 3.5 млн.лв. Емисията ще бъде регисртирана за търговия на БФБ-София след получаване на одобрение от КФН. Купонът е 5% годишно, а матуритетът – 5 години. Средствата от емисията ще бъдат използвани за финансиране на изграждането на сероочистващи инсталации в Дружеството.