Стартира търгово предложение към акционерите ХИДРОИЗОМАТ АД

“Индустриален холдинг-доверие” АД като акционер, притежаващ 2 709 570 броя акции, представляващи 90,64 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД, ЕИК: 121732517, на основание чл. 149, ал. 6, предл. второ и чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК отправя ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за закупуване на акции на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД с ISIN номер BG11HISOBT19.

Предложителят предлага да закупи акциите на останалите акционери в ХИДРОИЗОМАТ АД по цена на една акция в размер на 1.43 лв. (един лев  и четиридесет и три стотинки). Предлаганата цена е равна на справедливата цена на акция съгласно оценъчните методи по чл. 5, ал. 3 от Наредба № 41 на Комисията за финансов надзор.

Предложителят е публикувал това търгово предложение и становището на управителния орган на Дружеството във вестник „24 часа“ на 10 септември 2018 г.

Срокът за приемане на търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни от датата на публикуване на търговото предложение във вестник „24 часа“ – 8 октомври 2018 г.

Търговото предложение се приема с изрично писмено волеизявление (по образец) и депозиране на удостоверителните документи за притежаваните акции при посредника или дистанционно, чрез Централен депозитар. За удостоверителни документи ще бъдат приемани депозитарни разписки и всички други законово признати удостоверителни документи.

Ако желаете да приемете търговото предложение, моля попълнете тази заявка.

Акционерите на Дружеството, които желаят да приемат търговото предложение, подават писменото си волеизявление:

  • лично, чрез законните си представители или чрез пълномощник по силата на изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа
  • чрез инвестиционния посредник, обслужващ съответния акционер, при който се съхраняват акциите – обект на търгово предложение. Акционерите, чиито акции се съхраняват при банка депозитар или банка попечител (пенсионни фондове, договорни фондове и др.), подават заявления само чрез обслужващия ги инвестиционен посредник.

В случай, че търговото предложение се приема в офис на Посредника, е необходимо да се представят следните допълнителни документи:

  • Физически лица – лична карта или друг документ за самоличност;
  • Юридически лица и пълномощници – вижте повече информация в документа или се обадете на обслужващия инвестиционен посредник София Интернешънъл Секюритиз АД.

Писмените заявления и документите се приемат в офиса на ИП София Интернешънъл Секюритиз АД на адрес: гр. София, ул. Георги С. Раковски №140, ет. 4, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа в срока за приемане на търговото предложение.

Заплащането на цената ще се извърши в срок от 7 (седем) работни дни след сключване на сделката.

Самото търгово предложение можете да намерите тук, a становището на Съвета на директорите на  ХИДРОИЗОМАТ АД относно него – тук

Търговото предложение може да бъде получено на хартиен носител в офиса на София Интернешънъл Секюритиз АД, всеки работен ден от 09:00 до 17.00 часа, лица за контакт:
Галина Зайцева, E: zaytseva@sis.bg
Елена Спасова, E: spasova@sis.bg
A: гр. София, район „Средец”, ул. „Г.С. Раковски” № 140, ет. 4
T: 02/ 988 63 40
F: 02/ 937 98 77