Заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Доверие Обединен Холдинг АД

Следвайки одобрения график за увеличението на капитала на Доверие Обединен Холдинг АД в качеството си на упълномощен ИП по увеличението, София Интернешънъл Секюритиз АД публикува:

Заявка за записване на акции от увеличението на Доверие Обединен Холдинг АД – София

Списък заявки за записване други ИП

Application for subscription of shares 

*Таблицата трябва да бъде придружена от разписана от клиента заявка (горе) или поръчка от системата на съответния ИП, надлежно заверени от лице по по чл. 65, ал.1 от Наредба № 38 и Ръководителя нормативно съответствие и вътрешен одит на ИП.

Изпращането на spasova@sis.bg и zaytseva@sis.bg няма да се счита за подаване на заявката, моля, изчакайте входящ номер от СИС.