Стартира търговото предложение на „Явор“ АД

„ИНТЕРКОМ ГРУП“ ООД като акционер, притежаващ 13 575 316 броя акции, представляващи 90,02% от капитала на „Явор“ АД, отправя търгово предложение за закупуване на акциите на компанията, ISIN номер BG11JVVAAT12. Акциите са обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, номинална стойност: 1.00 (един) лев.

Предложителят предлага да закупи акциите на останалите акционери в „Явор“ АД по цена на една акция в размер на 0.27 лв. (двадесет и седем стотинки)Предлаганата цена е равна на Справедливата цена на акция (0,27 лв.).

Предложителят е публикувал това търгово предложение, становището на управителния орган на Дружеството във вестниците „Сега“ и „Стандарт“ от 21 април 2016 г.

Срокът за приемане на търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни от датата на публикуване на търговото предложение в два централни ежедневника или 19 май 2016 г.

Търговото предложение се приема с изрично писмено волеизявление (по образец) и депозиране на удостоверителните документи за притежаваните акции при посредника или дистанционно чрез Централния депозитар. За удостоверителни документи ще бъдат приемани депозитарни разписки и всички други законово признати удостоверителни документи.

Ако желаете да приемете търговото предложение, моля попълнете тази заявкаpen_notepad_write

Акционерите на Дружеството, които желаят да приемат търговото предложение, подават писменото си волеизявление:

  • лично, чрез законните си представители или чрез пълномощник по силата на изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа:
  • чрез инвестиционния посредник, обслужващ съответния акционер, при който се съхраняват акциите – обект на търгово предложение. Акционерите, чиито акции се съхраняват при банка депозитар или банка попечител (пенсионни фондове, договорни фондове и др.), подават заявления само чрез обслужващия ги инвестиционен посредник.

В случай, че търговото предложение се приема в офис на Посредника, е необходимо да се представят следните допълнителни документи:

  • Физически лица – лична карта или друг документ за самоличност;
  • Юридически лица и пълномошници – вижте повече информация в документа или се обадете;

Писмените заявления и документите се приемат в офиса на ИП София Интернешънъл Секюритиз АД на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 61, ет. 2, всеки работен ден от от 9:00 до 17:00 часа в срока за приемане на търговото предложение.

Заплащането на цената ще се извърши в срок от 7 (седем) работни дни след сключване на сделката.

Самото търгово предложение можете да намерите тук1366130587_ACP_PDF 2_file_document

Търговото предложение може да бъде получено в офиса на София Интернешънъл Секюритиз АД – гр. София, бул. Витоша, ет.2, тел.: 02/ 988 63 40 всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа, и в офиса на „ИНТЕРКОМ ГРУП“ ООД – гр. Варна , район Младост, ж.к. ЗПЗ-1 номер 359, тел.: 052 574 200, всеки работен ден от 9:00 до 17.00 часа.