Стартира първично публично предлагане на акции на “Софарма Имоти” АДСИЦ

“София Интернешънъл Секюритиз” АД стартира процедура по публично предлагане на 535 392 бр. акции от увеличението на капитала на „Софарма имоти” АДСИЦ. Проспектът е потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 545-Е от 23.07.2020 г.

Основният акционерен капитал на „Софарма Имоти“ АДСИЦ се увеличава от 21 415 928 лева, разпределен в 21 415 928 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от по 1 лев, до 21 951 320 лв., чрез издаване на нови 535 392 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 5.60 лева за акция. Съотношението между издаваните права и една нова акция е 40.000/1. Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой, който е равен на притежаваните и/или придобитите от него права, разделен на 40.000 (всеки четиридесет права дават възможност за записване на една нова акция, като при получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число). Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 267 696 бр. нови акции.

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.

Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник София Интернешънъл Секюритиз. Можете да се свържете с нас в централния ни офис в гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4, или на телефони: +359 2 988 63 40 или +359 2 937 98 65. Можете също да изпратите и-мейл до Галина Зайцева, обслужваща увеличението на капитала, на и-мейл адрес zaytseva@sis.bg.

Заявките за записване на акции се подават до упълномощения инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала, всеки работен ден от 9 до 17 ч., или в съответното работно време всеки инвестиционен посредник, ако е различно от посоченото, но не по късно от 17.00 часа на последния ден от срока на подписката, при спазване на нормативните изисквания.

– Борсов код на издадените права: 6S66;

– ISIN код на издадените права: BG4000009200;

– CFI код на издадените права: ще бъде оповестен допълнително;

– LEI код на емитента: 8945008OK90PXHE1RL82;

– Сегментен MIC: ZBUL;

– Пазарна партида (лот): 1 (едно) право;

– Начална дата за търговия на правата на борсата: 13.08.2020 г.;

– Крайна дата за търговия на правата на борсата: 26.08 2020 г.;

– Начална дата за прехвърляне на правата: 13.08.2020 г.;

– Крайна дата за прехвърляне на правата: 28.08.2020 г.;

– Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 04.09.2020 г.;

– Начална дата за записване на акции от увеличението: 13.08.2020 г.;

– Крайна дата за записване на акции от увеличението: 23.09.2020 г.;

– Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП София Интернешънъл Секюритиз АД;

– Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: Райфайзенбанк (България) ЕАД;

– Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционери към 04.08.2020 г. (вторник);

– Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 31.07.2020 г. (петък).

Прочети официалното съобщение

Проспект за публично предлагане Резюме на проспекта Налични документи

Към датата на публикуване на настоящото съобщение Проспектът за първично публично предлагане на акции на „Софарма имоти” АДСИЦ е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси:

  • в офиса на „Софарма имоти” АДСИЦ – гр. София, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, ет. 20, тел.: + 359 889 775 955, лице за контакт: Иванка Панова, всеки работен ден от 9:00 до 17.00 часа;
  • в офиса на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД – гр. София, ул. „Георги С. Раковски” № 140, ет. 4, тел.: +359 2 988 63 40, лице за контакт: Галина Зайцева, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

Проспектът и допълнителна публична информация за „Софарма имоти” АДСИЦ могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg), както и тук на интернет страницата ни (www.sis.bg).

Заявка за записване на акции от увеличението на Софарма имоти АДСИЦ

Списък заявки за записване други ИП