Софарма Имоти АДСИЦ ще увеличава капитала си

През октомври 2012 г. Комисията за финансов надзор одобри проспекта за увеличение на капитала на Софарма имоти АДСИЦ. София Интернешънъл Секюритиз АД е мениджър на емисията. Новите акции се предлагат за записване при емисионна цена от 2.40 лв. за акция. Набраните средства ще бъдат използвани за финансиране на текущите проекти на Дружеството. На аукциона, проведен през декември 2012г. всички права, даващи възможност за записване на акции от емисията, бяха изкупени.