Проспект на емисия корпоративни облигации “Топлофикация-Русе” ЕАД

Приложено можете да намерите документите, свързани с допускането до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на корпоративни облигации на „Топлофикация-Русе“ ЕАД:

  1. Резюме;
  2. Проспект;
  3. Регистрационен документ;

Размерът на емисията е 4 000 000 лв, разпределени в 4 000 облигации с номинална стойност от 1 000 лв. Борсовият код на емисията е ToF1.

При интерес или въпроси от Ваша страна, свързани с предлагането на емисията, не се колебайте да ни потърсите.