ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВОДЕЩИТЕ ПЕТ МЕСТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНИЯ И ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2023 Г. (СЪГЛАСНО ЧЛ. 3 ОТ ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 НА КОМИСИЯТА ОТ 8 ЮНИ 2016 ГОДИНА)

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВОДЕЩИТЕ ПЕТ МЕСТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНИЯ И
ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2023 Г.

(СЪГЛАСНО ЧЛ. 3 ОТ ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 НА КОМИСИЯТА ОТ 8 ЮНИ 2016
ГОДИНА)

В изпълнение на изискванията на ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 НА КОМИСИЯТА от 8
юни 2016 година, ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД предоставя на своите бъдещи и
настоящи клиенти информация по данни от 2023 г., която да даде възможност на
обществеността и инвеститорите да оценяват качеството на практиките за изпълнение на
нареждания, използвани от ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД, и да могат да
определят водещите пет места за изпълнение по отношение на обема на търговия, когато
инвестиционният посредник е изпълнявал нареждания на клиенти през предходната година.
Сделките с финансови инструменти се извършват съгласно правилата и изискванията
приложими на съответното място на изпълнението им и приложимото за това място и тези
финансови инструменти законодателство.
Отношенията между ИП и неговите клиенти се изграждат на основата на взаимно доверие,
конфиденциалност на информацията и двустранна финансова изгода при спазване на
нормативните регулатори, установени в ЗПФИ и подзаконовите актове за неговото приложение.
Оценката за най-добро изпълнение на клиентските поръчки не се обвързва единствено с
определянето на най-добра цена за клиента, но и с всички други посочени по-долу фактори. Ако
за дадена сделка с финансови инструменти се установи, че не е сключена на най-добрата
възможна цена, предлагана на пазара към момента на сключването й, това не означава
нарушаване на изискването за най-добро изпълнение на клиентско нареждане.