„ЕНЕРГОРЕМОНТ – ХОЛДИНГ“ АД отправи искане за изкупуване на всички акции на „ЕНЕРГОРЕМОНТ – БОБОВ ДОЛ“ АД

“Енергоремонт – Холдинг” АД като акционер, притежаващ 98 699 броя акции, представляващи 99.83 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите на „Енергоремонт – Бобов Дол“ АД отправя искане за изпупуване на на всички акции на останалите акционери на „Енергоремонт – Бобов Дол“. Акциите, които са обект на искането за изкупуване, са всички останали акции на Дружеството, а именно 169 (сто шестдесет и девет) обикновени поименни безналични с право на глас акции на Дружеството. Всички акции на Дружеството са от един клас и имат ISIN код BG1100038022.

Предложителят ще изкупи акциите на останалите акционери в “Енергоремонт-Бобов Дол” АД по цена на една акция в размер на 24,94 лв. (двадесет и четири лева и деветдесет и четири стотинки).

Съгласно разпоредбите на член 157а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 44а, ал. 1 от Наредба № 13 предложителят “Енергоремонт-Холдинг” АД, придобил 99.83 % от капитала на “Енергоремонт-Бобов Дол” АД в резултат на отправено търгово предложение, има право да изкупи акциите на всички останали акционери, неприели търговото предложение, с или без тяхно съгласие.

Обявлението за  искането за изкупуване на акциите е публикувано във в. „Труд“ и в. „24 часа“ на 25 август 2015 г.

Паричните средства, необходими за заплащането на цената на акциите – предмет на Искането за изкупуване, се превеждат и съхраняват от Предложителя в отделна специална банкова сметка, която е открита в полза на акционерите, чиито акции са обект на изкупуване в резултат на осъщественото искане за изкупуване, в Уникредит Булбанк АД, IBAN BG24 UNCR 7000 1522 3722 49. Банката изплаща на акционерите, в брой или по указана от тях банкова сметка, сумите, посочени в Списъка, издаден от „Централен депозитар“АД с имената на акционерите и броя на акциите, които са им били изкупени. Лицата, чиито акции са били изкупени, ще получат цялата им дължима сума, като за получаването й няма да заплащат никакви такси, комисионни и/или други възнаграждения.

Правото на акционерите да получат цената на акциите може да бъде упражнено в рамките на общия петгодишен давностен срок, започващ да тече от датата, на която е изтекъл срокът от 7 работни дни от дата на публикуване на Искането за изкупуване, след което това право се погасява по давност.