Регламент за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистри на трансакции (European Market Infrastructure Regulation – EMIR)

Тази страница е само с информационна цел. За допълнителна информация моля посетете уебсайта на Европейския орган за ценни книжа и пазари – ЕОЦКП (European Securities and Markets Authority – ESMA).

Моля, обърнете внимание, че EMIR не се прилага за физически лица.

В случай че представлявате юридическо лице, регистрирано в ЕС, и не сте запознати с изискванията на EMIR, както и с начина, по който те ще повлияят на взаимоотношениятав ви със София Интернешънъл Секюритиз, Ви препоръчваме да потърсите независим правен съвет.

Regulation (EU) No 648/2012 , или Регламент за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистри на трансакции (European Market Infrastructure Regulation – EMIR), е в сила от 12 февруари 2014 г. Основната му цел е да увеличи прозрачността и да намали системния риск, свързан с пазарите на деривативни инструменти.

EMIR основно въвежда следните изисквания (Основни приложения на EMIR):

 • отчитане на сделките с деривати пред регистри за трансакции
 • изисквания за клиринг на сделките с извънборсови деривати
 • намаляване на риска за сделки, които не са преминали клиринг
 • изисквания за централни контрагенти (Central Counterparty – CCP) и регистри за трансакции (Trade Repository – TR)

1. Класификация на юридическите лица според EMIR:

 • Финансов контрагент (Financial Counterparty – FC)
  FC са следните юридически лица, получили разрешения или регистрирани съгласно приложимото европейско законодателство: инвестиционни посредници; кредитни институции; застрахователни, презастрахователни и животозастрахователни предприятия; колективни инвестиционни схеми и управляващите им дружества; институции за професионално пенсионно осигуряване; фондове за алтернативни инвестиции.
 • Нефинансов контрагент, превишаващ клиринговия праг (Non-Financial Counterparty Exceeding The Clearing Threshold – NFC+)
  NFC+ са юридически лица, установени в ЕС, които не са FC, CCP, TR или място на изпълнение, но имат позиции в деривати, надвишаващи следните клирингови прагове:

  • 1 млрд. евро брутна условна стойност в договори за извънборсови деривати върху кредити и капиталови инструменти (индивидуален праг за всеки клас дериват)
  • 3 млрд. евро брутна условна стойност в договори за извънборсови деривати върху лихвени проценти и чуждестранна валута и капиталови инструменти (индивидуален праг за всеки клас дериват)
  • 3 млрд. евро брутна условна стойност в договори за извънборсови деривати върху стоки и за други договори (комбиниран праг за всеки клас дериват)
 • Нефинансов контрагент (Non-Financial Counterparty – NFC)
  NFC са аналогични на NFC+, но имат нехеджирани позиции в деривати, чиито брутни условни стойности са под клиринговите прагове. Ако позициите на NFC превишат някой от праговете по-горе, то NFC трябва незабавно да уведоми ESMA и националния си компетентен орган. От този момент нататък юридическото лице ще бъде класифицирано като NFC+ и ще трябва да прилага изискванията за клиринг за съответните бъдещи сделки с договори за извънборсови деривати в рамките на четири месеца.

2. Отчитане на сделките съгласно EMIR:

 • Всички конграгенти (FC, NFC+ и NFC) по сделки с деривати (борсови и извънборсови) трябва да отчитат детайлите по контрактите пред регистриран регистър за трансакции (TR).

Правилото се прилага за всички сделки в рамките на ЕИП.

Актуален списък на регистрираните TR може да бъде намерен на уебсайта на ESMA.

3. Клиринг съгласно EMIR:

Сделките с извънборсови деривати, които ESMA е определил като задължително подлежащи на клиринг, трябва да преминат клиринг чрез централен контрагент (CCP).

Задължение за клиринг се прилага за сделките, сключени между всяка една от комбинациите между:

 • Финансови контрагенти (FC) и/или
 • Нефинансови контрагенти, превишаващи клиринговия праг (NFC+)

Задължение за клиринг се прилага за сделките, сключени между юридически лица, когато:

 • един или повече от контрагентите е юридическо лице, регистрирано в ЕС и/или
 • в ограничени случаи, когато никой от контрагентите не е юридическо лице, регистрирано в ЕС

Обобщение на задълженията за отчитане и клиринг:

Задължение FCs NFCs + NFCs
Отчитане да да да
Клиринг да да не

4. Ограничаване на риска при сделки, които не са преминали клиринг

 • Изисквания за ограничаване на риска за сделки с извънборсови деривати, които не са преминали клиринг:
  • Своевременно потвърждаване
   • Прилага се и за двата контрагента;
   • Крайни срокове за потвърждение на сделките се прилагат според класа деривати;
  • Разрешаване на спорове
   • Всички контрагенти трябва да са договорили процедури и процеси за идентифициране, отчитане и наблюдение на спорове, свързани с признаване или оценка и размяна на обезпечения и своевременно да разрешават споровете;
   • Финансовите контрагенти са длъжни да докладват спорове, чиято сума или стойност е по-голяма от 15 млн. евро и изпълнението им не е приключило през последните най-малко работни 15 дни;
  • Съгласуване на портфолио
   • Юридическите лица ще бъдат задължени да се договорят с контрагентите си, преди да осъществят търговия, относно начините, по които портфолиото им ще бъде преглеждано редовно, с цел да се идентифицират разногласия по ключови условия или оценка и съгласуване;
   • Съгласуването трябва да покрие ключови условия и оценъчната методология;
   • Съгласуването може да бъде делегирано на контрагента или на трета страна;
Контрагент Брой сделки с 1 контрагент Честотата на съгласуване
FC и NFC+ 0 – 50 сделки на тримесечие
51 – 500 сделки седмично
над 500 сделки дневно
NFC 0 – 100 сделки годишно
Над 100 сделки на тримесечие
  • Компресиране на портфейл
   • Важи за всеки контрагент с 500 или повече сделки с извънборсови деривати към друг контрагент, които не са преминали клиринг. Основната цел е подобни или нетиращи сделки да бъдат заменени с по-малък брой сделки с по-ниска условна стойност.
   • Всички контрагенти са длъжни най-малко два пъти годишно да анализират възможността за компресиране на портфейл с цел намаляване на риска от контрагента.
   • Контрагентите ще трябва да бъдат в състояние да обяснят, в случай че са се споразумели, че компресирането не е разумно.
 • Mаржин изисквания за контрагенти (FC и NFC+), които са обект на задължение за клиринг:
  • първоначален и променлив марджин
  • ежедневна оценка

Обобщение на задълженията за ограничаване на риска:

Задължение FC NFC+ NFC
Своевременното потвърждаване да да да
Разрешаване на спорове да да да
Съгласуване на портфейл да да да
Компресиране на портфейл да да да
Марджин за извънборсови деривати, непреминали клиринг да да не
Ежедневна оценка да да не

5. Идентификатор на юридически лица (Legal Entity Identifier – LEI)

Финансовите и нефинансовите контрагенти трябва да притежават LEI , за да могат да изпълнят задълженията си за докладване, произтичащи от EMIR.

LEI има за цел да отговори на необходимостта от ясно определяне на юридическите лица (FC и NFC), участващи във финансови трансакции, с цел да се управлява рискът от контрагента.

LEI се издава съобразно изискванията на стандарт ISO 17422. Този стандарт дава възможност да се изготвят кодове, съдържащи 20 буквено-цифрови знаци, към които са привързани допълнителни публични данни (име, адрес, статус на юридическото лице и т.н.) и частни данни (правна форма, дружество – майка, т.е. лице, което носи отговорност в случай на фалит, и т.н.).

Списък на организациите или местните оперативни звена (Pre-Local Operating Unit – pre-LOU), принадлежащи на системата LEI/GEI, които са одобрени от ESMA да издават идентификатор на юридически лица (LEI), може да бъде намерен на уебсайта на LEIROC – Регулаторния надзорен комитет (Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee).