Стартира първично публично предлагане на акции на “Софарма Имоти” АДСИЦ

“София Интернешънъл Секюритиз” АД стартира процедура по публично предлагане на 850 000 бр. акции от увеличението на капитала на „Софарма имоти” АДСИЦ. Проспектът е потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 1130-Е от 17.08.2017 г.

Основният акционерен капитал на „Софарма Имоти“ АДСИЦ се увеличава от 19 256 929 лева, разпределен в 19 256 929 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от по 1 лев, до 20 106 929 лв., чрез издаване на нови 850 000 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 6.50 лева за акция. Съотношението между издаваните права и една нова акция е 22.655/1.

Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой, който е равен на притежаваните и/или придобитите от него права, разделен на 22.655 (всеки двадесет и две цяло и шестстотин петдесет и пет хилядни права дават възможност за записване на една нова акция, като при получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число). Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 425 000 бр. нови акции.

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1от ЗППЦК.

Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник София Интернешънъл Секюритиз. Можете да се свържете с нас в централния ни офис в гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4, или на телефони: +359 2 988 63 40 или +359 2 937 98 61. Можете също да изпратите и-мейл до Мария Атанасова, обслужваща увеличението на капитала, на и-мейл адрес atanasova@sis.bg.

Заявките за записване на акции се подават до упълномощения инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала, всеки работен ден от 9 до 17 ч., или в съответното работно време всеки инвестиционен посредник, ако е различно от посоченото, но не по късно от 17.00 часа на последния ден от срока на подписката, при спазване на нормативните изисквания.

Ако желаете да запишете акции от увеличението моля попълнете тази заявка

Прочети официалното съобщение

Регистрационен документ на Софарма Имоти АДСИЦ за предлагане на емисия акции на Българска Фонда Борса-София, регулиран пазар Резюме на проспекта за предлаганите ценни книжа на Софарма Имоти АДСИЦ за допускане до търговия на емисия акции на Българска Фонда Борса-София, регулиран пазар Подробен документ за предлаганите ценни книжа на Софарма Имоти АДСИЦ за допускане до търговия на емисия акции на Българска Фонда Борса-София, регулиран пазар
Регистрационен документ Резюме на проспекта Документ за предлаганите ЦК

Официалното съобщение на БФБ може да намерите тук

Към датата на публикуване на настоящото съобщение Проспектът за първично публично предлагане на акции на „Софарма имоти” АДСИЦ е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси:

  • в офиса на „Софарма имоти” АДСИЦ – гр. София, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, ет. 11, тел.: + 359 2 813 4887, лице за контакт: Лиляна Горанова, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа;
  • в офиса на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД – гр. София, ул. „Георги С. Раковски” № 140, ет. 4, тел.: +359 2 988 63 40, лице за контакт: Мария Атанасова, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

Проспектът и допълнителна публична информация за „Софарма имоти” АДСИЦ могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg), както и тук на интернет страницата ни (www.sis.bg).

Финансовите резултати на „Софарма Имоти“ АДСИЦ можете да намерите тук.