В ход е увеличението на капитала на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ.

На 20 април 2018 г. Съветът на директорите на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ взе решение за увеличение на капитала на дружеството при следните параметри:


Брой новоемитирани акции 20 150 000 акции
Емисионна цена 1.90 лв.
Размер на емисията 38 285 000 лв.
Мениджъри на емисията  

 

София Интернешънъл Секюритиз АД

Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД


Минимален брой акции, при които увеличението на капитала ще се счита за успешно – 10 075 000 акции.

Увеличението на капитала ще се извърши при условията на публично предлагане на новоемитираните акции. Проспектът на новата емисия е одобрен от Комисията за финансов надзор с Решение № 619 – Е от 15.06.2018 г. и може да бъде намерен ТУК

Официален график на предлагането може да намерите  ТУК или на сайта на БФБ – София.

Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК относно първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ може да намерите ТУК.

Информация за реда на приемането на заявките и организацията по тяхното изпращане може да намерите ТУК

За повече информация относно компанията и предлагането можете да се свържете с нас:

„София Интернешънъл Секюритиз“ АД
1000 София
ул. Георги С. Раковски № 140, ет. 4
Т: +359 2 988 63 40
Е: info@sis.bg