Акценти

Резултати от увеличение на капитала на „Софарма“ АД под условие чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001212

Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД (SFA: Българска фондова борса, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че в изпълнение на решение на Общо събрание на […]

Още

ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ПЪРВИЧНОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА „БОЛЕРОН“ АД

ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ПЪРВИЧНОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА „БОЛЕРОН“ АД   На проведения на 15 февруари 2024 г.  аукцион за първично публично предлагане […]

Още

СТАРТИРА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА КОНВЕРТИРУЕМИ ОБЛИГАЦИИ НА „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД

СТАРТИРА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА КОНВЕРТИРУЕМИ ОБЛИГАЦИИ НА „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД Стартира публично предлагане на 200 000 броя поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, свободнопрехвърляеми, конвертируеми облигации, с […]

Още

Стартира първичното публично предлагане на акции на „БОЛЕРОН“ АД на пазара BEAM

Стартира първичното публично предлагане на акции на „БОЛЕРОН“ АД на пазара BEAM   Предлагане на нови акции и допускане до търговия  Акциите от увеличението ще бъдат предложени […]

Още

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАРАНТИ НА “СОФАРМА” АД

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАРАНТИ НА “СОФАРМА” АД Съгласно изискванията на чл. 89т от ЗППЦК, “Софарма“ АД (SFA: Българска фондова борса, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява […]

Още

Резултат от обратно изкупуване на акции на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ

С решение по Протокол № 90 от 16.11.2023 г., Комисията за финансов надзор не е издала окончателна забрана на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642, като предложител […]

Още

Приключване на подписка и резултат от публичното предлагане при увеличението на капитала на „Риъл Булленд” АД, ЕИК 202442058

Приключване на подписка и резултат от публичното предлагане при увеличението на капитала на „Риъл Булленд” АД, ЕИК 202442058 Публичното предлагане на 6 020 362  акции от увеличението […]

Още

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ НА „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642 ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 18, АЛ. 1 ОТ ЗДСИЦДС

С решение по Протокол № 90 от 16.11.2023 г., Комисията за финансов надзор не е издала окончателна забрана на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642, като предложител […]

Още

Стартира първично публично предлагане на акции на “РИЪЛ БУЛЛЕНД” АД

Стартира процедура по публично предлагане на 6,020,362 бр. акции от увеличението на капитала на “РИЪЛ БУЛЛЕНД” АД с водещ мениджър по емисията “София Интернешънъл Секюритиз” АД. Проспектът е потвърден […]

Още

Приключване на подписката за упражняване на варанти и резултат от записването на акции срещу упражнени варанти при увеличението на капитала на „СОФАРМА“ АД

С решение на Общо събрание на притежателите на варанти (ОСПВ) от 02.06.2023 г. и решение на Съвета на директорите на “СОФАРМА” АД от 05.06.2023 г. и на […]

Още