Как да управляваме парите си?

Финансови анализи

 

Финансови анализи

Повечето хора в България се възприемаме като бедни и не крият това в разговор с познати и приятели. В същото време голяма част от хората притежават имот(и) и депозит в банка. За съжаление, обаче, малко хора знаят какъв точно е депозитът им като параметри и какво се случва, когато срокът на депозита им изтече. Реалността е, че българинът спестява и то не малко – статистиката показва, че общият размер на депозитите расте непрекъзнато в последните 3 години и достига 36 млрд.лв. В същото време лихвите намаляват и в момента средният лихвен процент, който може да се получи за депозираните средства, е около 2% и то при дългосрочните депозити.

Какво получава човек при такива инвестиции? Нека вземем пример с човек, който притежава имоти на стойност 60 хил.лв. и 10 хил.лв. депозит, или общите му активи са 70 000 лв. Той ще има текущ доход ще има само от депозита. При 2% годишно и капитализиране на лихвата (т.е. лихвите не се теглят, а се олихвяват допълнително всяка следваща година) след 10 г. човек ще притежава имотите и 12 190 лв. депозит. Приемаме, че стойността на имотите не се променя (въпреки че реално за последните няколко години те отбелязват спад) и че имотите са за лично ползване, т.е. не се отдават под наем и не се реализира доход. Така при активи на стойност 70 000 лв. имаме доходност от 2 190 лв. за 10 г., което представлява 3.13% за периода или средно 0.31% на година.

Каква е алтернативата? Най-общо финансовата теория определя 4 основни класа активи, в които човек следва да разпредели имуществото си – имоти, ликвидни средства (пари на депозит), акции и суровини. Последните две в България са традиционно пренебрегвани, затова се стига до ситуации, в които човек, макар и относително заможен, не постига доходност от активите си и при нужда не разполага с ликвидни средства.

Какво може да се направи? На първо място всеки следва да се отнесе отговорно към управлението на имуществото си и да приеме грижата за него като съществен фактор за дългосрочното му благосъстояние. Добавяйки към инвестициите си акции и суровини, човек получава портфейл, който е защитен до голяма степен от инфлацията, може да носи дивидентна доходност, за да се увеличи разполагаемия доход, а също може да нараства в резултат на пазарните движения на цените. Разпределението на активите и формирането на портфейл трябва бъдат съобразени с настоящата ситуация на всеки човек и инвестиционните му цели. Затова ние предлагаме услугата управление на портфейл, с която поемаме грижата за вашите инвестиции на финансовите пазари, или в последните два класа – акции и суровини.