Промени в сроковете на първично публично предлагане на акции на “РИЪЛ БУЛЛЕНД” АД

“София Интернешънъл Секюритиз” АД стартира процедура по публично предлагане на 5,000,000 бр. акции от увеличението на капитала на “РИЪЛ БУЛЛЕНД” АД Проспектът е потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № № 206-Е от 12.03.2020 г.

Основният акционерен капитал на “Риъл Булленд” АД се увеличава от 2,500,000 лева, разпределен в 2,500,000  броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от по .1 лев, до 7,500,000 лв., чрез издаване на нови 5,000,000 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1 лева за акция. Съотношението между издаваните права и една нова акция е 1:2. Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой, който е равен на притежаваните и/или придобитите от него права, умножено по две  (всяко право дава възможност за записване на две нови акции, като при получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число). Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1,000,000 бр. нови акции.

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.

Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник София Интернешънъл Секюритиз. Можете да се свържете с нас в централния ни офис в гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4, или на телефони: +359 2 988 63 40 или +359 2 937 98 65. Можете също да изпратите и-мейл до Галина Зайцева, обслужваща увеличението на капитала, на и-мейл адрес zaytseva@sis.bg.

Заявките за записване на акции се подават до упълномощения инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала, всеки работен ден от 9 до 17 ч., или в съответното работно време всеки инвестиционен посредник, ако е различно от посоченото, но не по късно от 17.00 часа на последния ден от срока на подписката, при спазване на нормативните изисквания.

Бланков списък заявки други ИП

Прочети официалното съобщение по чл. 92а

Към датата на публикуване на настоящото съобщение Проспектът за първично публично предлагане на акции на “РИЪЛ БУЛЛЕНД” АД  е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси:

  • в офиса на Емитента: „РИЪЛ БУЛЛЕНД“ АД, Адрес: гр. София 1164, район Лозенец, площад Йоан Павел Втори №1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1, Телефон: 02/421 9517, Е-поща: miki@abv.bg, Лице за контакт: Милена Александрова, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа;
  • в офиса на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 140, ет. 4, тел.: + 359 2 988 63 40, лице за контакт: Галина Зайцева, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.
  • Проспектът е достъпен и на интернет страниците на емитента (realbulland.eu) и на упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД (www.sis.bg), на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) и „Българска фондова борса” АД (www.bse-sofia.bg).

На основание чл. 84 ЗППЦК Съветът на Директорите на Риъл Булленд АД, във връзка с пандемията от COVID-19 и обявеното извънредно положение в Република България, взе решение за удължаване на срока на публичното предлагане на ценни книжа във връзка с увеличението на капитала. Крайният срок за прехвърляне на правата се определя на 30 дни в съответствие с чл. 112б алинея 4 от ЗППЦК, а крайният срок за записване на акции и заплащане на цената се удължава с 60 дни от крайната дата за прехвърляне на правата в съответствие с чл. 84, алинеи 1 и 2, тоест параметрите на увеличението и актуализиран график са както следва:

– Борсов код на издадените права: RBL2;
– ISIN код на издадените права: BG4000005208;
– CFI код на издадените права: ще бъде оповестен допълнително;
– LEI код на емитента: 5299003CB8BB7MD5Y566;
– Сегментен MIC: ZBUL;
– Валута на търговия: лева;
– Поръчките за покупка и продажба се въвеждат съобразно ликвиден диапазон „LB1” от приложението на Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 на комисията от 14 юли 2016 г.;
– Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 0.0100 лв.;
– Начална дата за търговия на правата на борсата: 26.03.2020 г.;
– Крайна дата за търговия на правата на борсата: 22.04.2020 г.;
– Начална дата за прехвърляне на правата: 26.03.2020 г.;
– Крайна дата за прехвърляне на правата: 24.04.2020 г.;
– Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 04.05.2020 г.;
– Начална дата за записване на акции от увеличението: 26.03.2020 г.;
– Крайна дата за записване на акции от увеличението: 23.06.2020 г.;
– Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП София Интернешънъл Секюритиз АД;
– Набирателната сметка за увеличението: Централна кооперативна банка АД:
IBAN: BG13CECB979050F8186801, BIC: CECBBGSF.

Увдомлението за удължаване на сроковете и актуализиран проспек може да видите долу:

Уведомление удължаване

Актуализиран проспект за публично предлагане