Приключи успешно търгово предложение отправено от „Агрион Инвест“ АД към останалите акционери на „Агро Финанс“ АД

Предложението от „Агрион Инвест“ АД към останалите акционери на  „Агро Финанс“ АД на основание чл. 149a, ал. 1, във връзка с ал. 2 от ЗППЦК за изкупуване на акциите на на  „ Агро Финанс“ АД на цена от 3.70 (три лева и седемдесет стотинки) за 1 акция приключи успешно, като предложението бе прието от притежателите на 24,126 акции на „ Агро Финанс “ АД, представляващи 0.07488% от капитала на Дружеството, до изтичане на крайната дата за приемане на предложението за изкупуване, 02.12.2021 г. След сделката по придобиване на акции на „АГРО ФИНАНС“ АД в резултат на приемане на търговото предложение, „АГРИОН ИНВЕСТ“ АД ще притежава 32 205 310 акции от капитала на „АГРО ФИНАНС“ АД, представляващи 99,955 % от капитала на „АГРО ФИНАНС“ АД.

Съгласно чл. 157а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) „АГРИОН ИНВЕСТ“ АД като лице, което в резултат на търгово предлагане, отправено до всички акционери с право на глас, е придобило най-малко 95 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество, има право в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение да изкупи акциите с право на глас на останалите акционери. Съгласно чл. 157а, ал. 3 от ЗППЦК, притежаваните от останалите акционери акции, при упражняване на правото за отправяне на предложение за изкупуване от „АГРИОН ИНВЕСТ“ АД, се прехвърлят срещу заплащане на цена, която ще бъде определена съгласно чл. 150, ал. 6 и 7 от ЗППЦК.

Съгласно чл. 157б от ЗППЦК всеки акционер на „АГРО ФИНАНС“ АД има право да изиска от „АГРИОН ИНВЕСТ“ АД като лице, което е придобило най-малко 95 на сто от гласовете в общото събрание на „АГРО ФИНАНС“ АД в резултат на търгово предлагане, да изкупи неговите акции с право на глас в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение. Искането трябва да бъде в писмена форма и да съдържа данни за акционера и за притежаваните от него акции. „АГРИОН ИНВЕСТ“ АД е длъжно да изкупи акциите в срок 30 дни от получаване на искането.