Акциите на „Атоменергоремонт“ ще се търгуват на БФБ – София

С Решение № 955 – ПД от 17 декември 2015 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Атоменергоремонт“ АД, гр. Козлодуй в размер на 15 355 140 лева, разпределени в 15 355 140 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на Дружеството.

ISIN кодът на емисията е BG1100007159.

Началната дата на въвеждане на акциите за търговия на регулиран пазар предстои да бъде определена с решение на Съвета на директорите на БФБ – София.

След тази дата инвеститорите, които проявяват интерес към предлаганите ценни книжа, могат да се обърнат към „София Интернешънъл Секюритиз“ АД или друг инвестиционен посредник, член на „Българска фондова борса – София” АД за осъществяване на сделка с предлаганите акции.

 

Проспектът на „Атоменергоремонт“ АД можете да намерите тук:

 

Регистрационен документ на Софарма Имоти АДСИЦ за предлагане на емисия акции на Българска Фонда Борса-София, регулиран пазар Резюме на проспекта за предлаганите ценни книжа на Софарма Имоти АДСИЦ за допускане до търговия на емисия акции на Българска Фонда Борса-София, регулиран пазар Подробен документ за предлаганите ценни книжа на Софарма Имоти АДСИЦ за допускане до търговия на емисия акции на Българска Фонда Борса-София, регулиран пазар
Регистрационен документ Резюме на проспекта Документ за предлаганите ЦК

Първично публично предлагане, Атоменергоремонт, набиране на капитал, БФБ-София, емисия акции